Vzdělávací aktivity projektu jsou v současné době určeny především vybraným zaměstnancům a zaměstnankyním úřadů práce (ÚP) a Státního úřadu inspekce práce (SÚIP). Jsou to totiž právě oni, kteří se v rámci své běžné agendy každodenně věnují činnostem, které mají bezprostřední dopad na nejrůznější oblast zaměstnanosti, rovnost odměňování žen a mužů nevyjímaje.

Přestože se jedná o podstatné a průřezové téma (které je navíc tématem velmi aktuálním), nebyla doposud vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň státní správy v oblasti rovnosti žen a mužů věnována adekvátní pozornost. Naším cílem je tuto situaci napravit – orientace klíčových úřadů v základních aspektech problematiky rovnosti žen a mužů je totiž jedním z nezbytných předpokladů úspěšného zahájení systémového řešení problému nerovností v odměňování

Vzdělávání v projektu probíhá prezenční a e-learningovou formou.