Prezenční vzdělávání je určeno výhradně pro zaměstnankyně a zaměstnance Státního úřadu inspekce práce (SÚIP)Úřadu práce ČR (ÚP ČR).

Skládá se ze tří běhů tvořených pěti samostatnými bloky:

Úvod do genderové problematiky
Legislativní/nelegislativní nástroje
Diskriminace – postavením žen a mužů na trhu práce
Problémy trhu práce v souvislosti s genderovou problematikou
Konkrétní případové studie a modelové situace

o projektu