Spolupráci s Úřadem práce ČR – jedním z nejdůležitějších aktérů na poli zaměstnanosti – je věnována celá samostatná klíčová aktivita projektu. Jejím cílem je tvorba a testování nové metodiky, která by zaměstnancům a zaměstnankyním úřadů práce umožnila lépe a efektivněji podporovat všechny, kteří své působení na pracovním trhu museli dočasně (třeba kvůli péči o děti či jiné blízké) přerušit, ale rádi by pracovat opět začali. Nejčastěji se jedná (z důvodu mateřské/rodičovské) právě o ženy. Cílem metodiky (a její aplikace v praxi) je zároveň usnadnit vzájemnou komunikaci těchto potenciálních zaměstnanců a zaměstnankyň se samotnými zaměstnavateli.

 

CO PŘESNĚ NOVÁ METODIKA ŘEŠÍ?

 

☑ Konkrétní postupy při zjištěném znevýhodňování žen či mužů v rámci inzerce nabídek volných pracovních míst

 

☑ Principy efektivního nastavení spolupráce se zaměstnavatelskými organizacemi v otázce rovného přístupu ke všem zaměstnancům


☑ Začlenění témat rovných příležitostí žen a mužů do osvětové, poradenské a přednáškové činnosti úřadů práce (individuální konzultace, besedy na základních a středních školách apod.)


☑ Efektivní šíření informací o rovném odměňování mezi klienty a klientkami úřadů práce (třeba za pomoci informačních materiálů projektu 22 % K ROVNOSTI)


☑ Genderově spravedlivý přístup k nabídce rekvalifikací (ženám jsou na základě přetrvávajících stereotypů o „ženské práci“ častěji nabízeny rekvalifikace do hůře odměňovaných oborů) 


☑ Další vzdělávání úředníků a úřednic v oblasti rovnosti žen a mužů