Hloubkové analýzy aktuálních rozdílů v odměňování žen a mužů
kvalitativní i kvantitativní
vycházejí z doposud nezpracovaných dat o mzdách a platech v ČR
zpracovávají statistiky pro jednotlivá zaměstnání dle klasifikace CZ-ISCO
analyzují příčiny, strukturální i individuální faktory a negativní důsledky existujících rozdílů v odměňování


 Metodika kontrol pro Státní úřad inspekce práce a její pilotní ověřování
usnadní a zefektivní kontroly rovného odměňování dle § 110 zákoníku práce („Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody“)

 

 Mzdová a platová online kalkulačka
umožní zjistit, v jakém rozmezí se pohybuje reálná výše mezd či platů pro konkrétní zadanou pozici a zvolenou kombinaci doplňujících faktorů (věk, obor, kvalifikace, region)
pro zadanou kombinaci údajů odhalí aktuální výši rozdílu v odměňování žen a mužů

 

Analytický nástroj Logib
umožní zaměstnavatelům bezplatně otestovat, s jak velkým rozdílem v odměňování žen a mužů se potýkají ve vlastní organizaci

 

 Vzorová ustanovení kolektivních smluv (k tématu rovného zacházení a odměňování)
podpoří roli sociálního dialogu v procesu snižování rozdílu v odměňování žen a mužů

 

 Manuál vyjednávání o mzdě/platu
zaměstnancům a zaměstnankyním vracejícím se na pracovní trh po mateřské či rodičovské podá základní informace o pracovněprávní legislativě, metodách a možnostech vyjednávání o mzdě i pracovních podmínkách obecně

 

 Vzdělávání státní správy v oblasti rovnosti žen a mužů na pracovním trhu
určeno zaměstnancům a zaměstnankyním Státního úřadu inspekce práce a Úřadu práce ČR

 

 Pilotní metodika pro Úřad práce ČR a její testování na vybraných krajských pobočkách
zefektivní a optimalizuje podporu osob znevýhodněných či ohrožených na trhu práce (rodiče vracející se do zaměstnání po mateřské/rodičovské, lidé pečující o osoby blízké apod.)

 

 Legislativní analýza
představí možnosti legislativních opatření pro efektivní snižování rozdílů v odměňování žen a mužů

 

 Ekonomická analýza
vyčíslí dopady rozdílu v odměňování žen a mužů na růst ekonomiky země (HDP, produktivita práce) a veřejné finance

 

 Výzkum veřejného mínění 
zmapuje aktuální názory veřejnosti na problematiku rovnosti v odměňování žen a mužů

 

 Osvětová kampaň 
napomůže zvyšovat obecné povědomí o samotné existenci problému nerovného odměňování a možnostech jeho řešení

 

Zahraniční spolupráce
přináší inspiraci dobrou praxí v jiných evropských zemích, včetně úzké spolupráce se švýcarským FOGE (tvůrcem a garantem Logibu)

 

Evaluace
průběžně hodnotí a reflektuje úspěšnost jednotlivých aktivit projektu a poskytne cennou zpětnou vazbu od účastníků vzdělávání