Metodika pro kontrolu odměňování žen a mužů

 

Hlavní aktivity projektu

Jednou z klíčových aktivit projektu je činnost zaměřená na zlepšení a zefektivnění kontrol rovného odměňování v zaměstnavatelských organizacích, které provádí Státní úřad inspekce práce (SÚIP). Cílem této aktivity je revize stávajících metodických postupů, vytvoření nové metodiky pro kontroly rovného odměňování za stejnou práci a práci stejné hodnoty a její otestování v praxi oblastních inspektorátů práce.

Za tímto účelem byla vytvořena pracovní skupina složena z odbornic a odborníků z řad SÚIP, Ministerstva práce a sociálních věcí, Kanceláře veřejné ochránkyně práv (KVOP) i soukromých právnických organizací.

Vznik nové metodiky

Během roku 2018 byl zpracován návrh nové metodiky a podkladové studie, které pomáhají při stanovení tzv. stejné práce nebo práce stejné hodnoty (viz zákoník práce), který je základním východiskem pro kontrolu rovného odměňování. V rámci toho je nutné zohlednit např. složitost, odpovědnost nebo namáhavost dané práce. Posuzuje se také vzdělání, délka zaměstnaní, nedostatek kvalifikovaných sil na trhu práce a přerušení zaměstnání z důvodů péče o dítě. Vedle toho sehrávají při kontrolách rovného odměňování důležitou roli testy přímé a nepřímé diskriminace.

Testování nové metodiky

Nová metodika se začala testovat v průběhu roku 2018 při kontrolách organizovaných SÚIP, jichž se účastní také členky a členové pracovní skupiny. Samotné kontroly vycházejí z výsledků šetření z let 2016-2017 a z obdržených podnětů veřejnosti. Z dat vyplývá, že v roce 2017 bylo provedeno celkem 236 kontrol, z nichž 50 se zaměřovalo na rovné odměňování žen a mužů. Porušení bylo zjištěno u 48 zaměstnavatelů.

Cíl projektu

Nakonec bude na základě všech získaných poznatků vydána finální metodika, která zaručí udržitelnost kontrol do budoucna a bude sloužit k prevenci v nerovném odměňování. Dokument bude využíván jako studijní materiál pro pracovníky státní správy a zároveň jako doporučení pro zaměstnavatele, aby věděli, jak spravedlivě nastavit vnitřní normy pro rovné odměňování.

Členky pracovní skupiny, které zastupují Komoru právní odpovědnosti, mimo to vytvořily „Zásady (ne)rovného zacházení při přijímání nových zaměstnanců“.

Odborní pracovníci skupiny se kromě jiného účastnili i studijních workshopů, jako byl například workshop „Etalon prací“ nebo seminář Kanceláře veřejné ochránkyně práv nazvaný „Společně proti diskriminaci“.