Klíčové aktivity projektu

Níže naleznete seznam všech klíčových aktivit projektu 22 % K ROVNOSTI.

 • Kvalitativní a kvantitativní hloubkové analýzy aktuálního rozdílu v odměňování žen a mužů
  • vychází z doposud nezpracovaných dat o mzdách a platech v ČR,
  • zpracovávají statistiky pro jednotlivá zaměstnání dle klasifikace CZ-ISCO,
  • analyzují příčiny, strukturální a individuální faktory a negativní důsledky rozdílu v odměňování.
 • Metodika kontrol pro Státní úřad inspekce práce a její pilotní ověření,
  • má za cíl zlepšit a zefektivnit kontroly rovného odměňování dle § 110 zákoníku práce
  • „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody“.
 • Mzdová a platová online kalkulačka,
  • s její pomocí si zaměstnanec/kyně zjistí, jaká je průměrná mzda pro danou profesi podle zadaných kritérií (věk, vzdělání, kraj, aj.) a jaká je v této profesi výše rozdílu v odměňování.
 • Analytický nástroj Logib
  • vyvinutý ve Švýcarsku
  • transformován do českého prostředí
  • pilotně testován se 30 zaměstnavatelskými subjekty z veřejné i soukromé sféry.
  • Zaměstnavatelé si tak díky Logibu budou moci bezplatně otestovat, jaký je rozdíl v odměňování v jejich organizaci.
 • Vzorová ustanovení kolektivních smluv
  • k tématu rovného zacházení a odměňování  
  • podpora role sociálního dialogu v procesu snižování rozdílu v odměňování.
 • Manuály k vyjednávání o mzdě/platu pro cílové skupiny
  • např. matky po rodičovské, ženy v předdůchodovém věku, ženy v nízkopříjmových zaměstnáních
  • podávají základní informace o pracovněprávní legislativě, metodách a možnostech vyjednávání o mzdě a pracovních podmínkách.
 • Vzdělávání státní správy v oblasti rovnosti žen a mužů na pracovním trhu
  • především pro Státní úřad inspekce práce a Úřad práce ČR.
 • Pilotní metodika pro Úřad práce ČR
  • včetně vytvoření pozic genderových koordinátorů/ek na vybraných krajských pobočkách ÚP ČR, jež cílí na podporu pracovního trhu a politiky zaměstnanosti se zaměřením na skupiny ohrožené na trhu práce.
 • Legislativní analýza
  • obsahující návrh možných legislativních opatření vedoucích ke snížení rozdílu v odměňování 
  • např. opatření motivující zaměstnavatele ke snižování rozdílu v odměňování.
 • Ekonomická analýza 
  • vyčíslí dopady rozdílu v odměňování na růst ekonomiky země (HDP, produktivita práce) a veřejné finance.
 • Výzkum veřejného mínění v oblasti nerovného odměňování žen a mužů.

 

 • Osvětová kampaň sloužící ke zvyšování informovanosti o problematice nerovného odměňování.