8. 3. 2017 – Konference 22 % K ROVNOSTI

Odměňování žen je záležitostí společenské kultury celé země

Konference s názvem 22 % K ROVNOSTI, uspořádaná k Mezinárodnímu dni žen, se konala 8. března 2017 v rámci stejnojmenného projektu MPSV v Černínském paláci v Praze. Diskutovalo se o nerovném odměňování jako o socioekonomickém, a nikoliv pouze morálním problému, smyslem bylo také seznámit zástupce soukromého i veřejného sektoru se zmíněným projektem, představit nástroj Logib, motivovat ke vstupu do projektu a získat co nejvíce podnětů pro jeho další realizaci.

Účastníky a účastnice konference přivítala vedoucí projektu Eva Ferrarová. Mzdových rozdílů a jejich dopadů na zaměstnanost, ohrožení chudobou a zajištění ve stáří se dotkla úvodní vystoupení ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a předsedy ČMKOS Josefa Středuly.

Ministryně Marksová zmínila, že mezi zeměmi Evropské unie je Česká republika v rovnosti odměňování žen a mužů na druhém místě od konce. Dvacet dvě a půl procenta rozdílu v odměňování v neprospěch zaměstnaných žen znamenají v průměru o 7 tisíc korun nižší měsíční mzdy, což ročně představuje částku kolem osmdesáti tisíc korun, které chybí v rozpočtech rodin. Podle ministryně si cesta ke zlepšení vyžádá ještě mnoho osvětové práce zaměřené jak na zaměstnavatele, tak zejména na matky čerpající rodičovskou dovolenou. Ty by měly usilovat o průběžný kontakt se zaměstnavateli.

Podle Lubomíra Zaorálka je nerovné odměňování žen celospolečenským tématem, které se projevuje v každodenním životě rodin. Odměňování žen by nemělo být vnímáno jako čistě ženské téma. Je to věc společenské kultury celé země. Josef Středula připomněl, že ženy mají ještě další směnu v domácnosti, která se tradičně považuje za samozřejmost. Nerovné odměňování výrazně poznamenává také výši starobních důchodů žen. „Vezměme výzvu k rovnosti v odměňování jako každodenní povinnost nás všech,“ dodal.

Roli státu v problematice odměňování žen a mužů se věnoval první panel. Ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV Jana Maláčová řekla, že ministerstvo připravilo pětiletý projekt, jímž chce vyvolat celospolečenskou diskusi a využít existující nástroje tak, aby se rozdíly mohly vyrovnat. Pozornost by se měla zaměřit také na slaďování profesního a rodinného života žen. Situace v péči o děti zaměstnaných matek se začíná zlepšovat podporou dětských skupin a vznikem mikrojeslí. Ministerstvo navrhlo také poporodní dovolenou pro otce v rozsahu sedmi dnů v prvních šesti týdnech po narození dítěte, aby se od samého začátku mohli podílet na péči o děti.

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová přiblížila úřad, jenž řídí, také jako místo pro rovnost. Snaží se ji prosazovat ve všech oblastech lidského života. Zmínila význam Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a jeho inspektorátů, jejichž prostřednictvím by bylo možné – po proškolení inspektorů – rovné odměňování pravidelně kontrolovat přímo na pracovištích. MPSV chce všem, kteří spadají pod zákon o inspekci práce, poskytnout efektivní podporu při plnění zákonných povinností týkajících se rovné odměny. Připravuje závazný postup  pro inspektoráty práce, na jehož  základě bude moci SÚIP lépe pomáhat kontrolovaným subjektům. Pro úřady práce a ve spolupráci s nimi bude připravena metodika pro práci genderových koordinátorů a koordinátorek, jak mají pomáhat předcházet odvětvovému rozdělení trhu práce na takzvaně mužské lépe placené a méně placené ženské obory.

Radan Šafařík z odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády hovořil o prvním strategickém dokumentu, který vláda k této tématice přijala. Rada vlády, jako její poradní orgán v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže, se otázkami potřeby rovného odměňování v zaměstnání zabývá zejména prostřednictvím výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů, výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích či výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života a pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů.

V druhém panelu s názvem Jak můžeme rovné odměňování řešit v praxi? vystoupili Vladimír Špidla, ředitel odboru poradců a poradkyň Úřadu vlády, Eva Maria Burgerová z rakouského Spolkového ministerstva pro zdraví a ženy, Jörg Schmidt z německého Institutu pro ekonomický výzkum v Kolíně nad Rýnem, Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ a Jana Skalková a Radka Motlová z personálního oddělení ve firmě Vodafone CZ. Hovořili o tom, že odměňování ve veřejné správě vychází z platových tarifů, stanovených příslušným nařízením vlády a že tento způsob odměňování neumožňuje žádnou diskriminaci. Ta sice může do určité míry vzniknout při odměnách, ale zákon o státní službě nárokovou i nenárokovou složku platů ještě více zprůhlednil. Velké podniky v soukromé sféře mohou nabídnout příklady dobré praxe například při flexibilních podobách pracovních úvazků, pozitivní zkušenost zaznamenaly s prací genderově vyvážených týmů.

V odpoledním workshopu byl představen nástroj Logib jako systém, který pomůže dané společnosti rovně odměňovat i ušetřit. Ve druhém semináři se debatovalo o tom, jaké příklady dobré praxe již dnes fungují v organizacích, které se těmto tématům věnují. Zazněly zde tipy ze soukromého sektoru i zkušenosti kolegů a kolegyň z ministerstev.

PROGRAM_8.3.2017 – PDF ke stažení